ط ظد

د. 4 حِ ٔشٌ ٟف ً١دـغٌ غش٠ ِٓ ٍٟػٚ ، قحٌلا ٍط ء فـ١علا ظٍدٌّ شمٌّ ٗخٌٛ ٗ١ٍؼف ؾٞٚظد ١ٙ٥ـ٥د زـڃٞطْ-ٴاٹـس :ظا سـٶارضبـجٖ زبـٗثا ٵـڂا

2022-11-29
    مقارنه بين ايفون اكس و نوكيا
  1. للهاذثع ةجر زضخ ٍظد 58
  2. 34ح 2002-2001ح طزجط